5 Dakikada Klinik Konsültasyon Cilt 1-2

[Yazar]: Frank J Domino   
[Yayınevi]: Akademisyen Kitabevi
Editors : Frank J Domino  
[Çevirmenler]: Ali Kemal KADİROĞLU  

%20
[indirim]
3500.00 TL
2.800,00 TL

Ücretsiz Kargo

1000 TL ve üzeri


 • BISAC:  MED000000

 • DOI Link:  10.37609/akya.3146

 • Basım Yılı:  2024

 • Basım Sayısı:  1

 • Sayfa Sayısı:  2278

 • Kapak Tipi:  Ciltli

 • Kitap Dili:  Türkçe

 • ISBN Numarası:  9786253999551

5 Dakikada Klinik Konsültasyon

Önsöz

Kanıta Dayalı Tıp Nedir ? Teşekkür

Katkıda Bulunan Yazarlar Çeviriye Katkıda Bulunanlar

Algoritmalar

Tanı ve Tedavi: Algoritmik Yaklaşım Abdominal Ağrı, Kronik

Abdominal Ağrı, Alt Abdominal Ağrı, Üst Karın Sertliği

Anormal Rahim Kanaması Yok veya Azalmış Nabız

Asetaminofen Zehirlenmesi, Tedavi Asidoz

Akne

 Akut Böbrek Hasarı Adrenal Kitle Adrenokortikal Yetersizlik Ageus

Alkol Yoksunluğu, Tedavi

Aldosteronizm Hipertansiyon ve Hipokalemi Alkali Fosfataz Yükselmesi

Alkaloz Alopesi

Amenore, Primer

(16 Yaşına Kadar Menarşın Olmaması) Amenore, İkincil

Amnezi Anemi Anoreksiya

Doğum Öncesi Test Anüri veya Oligüri Kaygı

Arteriyel Yetmezlik Asit

AST Yüksekliği

Astım Alevlenmesi, Pediatrik Akut Astım, İlk Tedavi

Astım, Bakım Ataksi

Atrial Erken Vurular

Atriyoventriküler Düğüm Reenrant Taşikardı Atipik Yüz Ağrısı

Aksiller Kitle Babinski Bulguları Diş Eti Kanaması Üretral, Kanama Göğüs Akıntısı Meme Ağrısı

Karbonmonoksit Zehirlenmeleri, Teşhis ve Yönetimi Kardiyak Aritmiler

Kardiyomegali

Karpal Tünel Sendromu Katarakt

Çölyak Hastalığı Servikal Bruit

Servikal Hiperekstensiyon Yaralanması Göğüs Ağrısı–Akut Koroner Sendrom Çocuk İstismarı

Kronik Eklem Ağrısı ve Sertliği

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), Teşhis ve Tedavi

Siroz Clubbing Koma

Beyin Sarsıntı, Değerlendirme Kongestif Kalp Yetersizliği Ayırıcı Tanı Kabızlık, Tanı ve Tedavisi (Yetişkin) Kabızlık, Tedavi (Pediatrik) Kontrasepsiyon

Öksürük, Kronik

Kriptorşidizm (İnmemiş Testis) Cushing Sendromu

Siyanoz, Yetişkin Siyanoz, Pediatrik

Derin Ven Trombozu, Teşhis ve Tedavi Dehidrasyon, Pediyatrik

Gecikmiş Puberte

Deliryum Demans

Depresif Bozukluklar, Tıbbi Durumlarla İlişkili Depresif Epizod, Majör

Diyabetik Ketoasidoz (DKA), Tedavi Diyaforez

Kronik Diyare Vajinal Akıntı Baş Dönmesi Cücelik Disparoni Dispepsi Disfaji Dispne

Dizüri

Kulak Ağrısı–Otalji Ekimoz

Ödem, Fokal Dirsek Ağrısı Enurezis Sekonder Eritrositoz

Göz Ağrısı Yüzde Flushing Yüz Felci Gelişim Geriliği Yorgunluk

Yaşamın İlk 3 Ayındaki Ateş Tedavisi Nedeni Bilinmeyen Ateş

Yan Ağrısı Ayak Ağrısı

Yürüyüş Bozuklukları

Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH), Tanı ve Tedavisi Genital Ülserler

Gestasyonel Diyabet Glukozuri

Guatr

Granülositoz (Lökositoz) Kasık–İnguinal Kitle Jinekomasti

Halitosis Halüsinasyonlar

Kafa Yaralanması, Teşhis ve Yönetimi Baş Ağrısı, Kronik

Baş Ağrısı Felaket

Kalp Blokları (1., 2. ve 3. Derece) Kardiyak Üfürüm

Topuk Ağrısı

Hematemez (Kanama, Üst Gastrointestinal) Hematuri

Hemianopsi Hemokromatozis Hepatomegali Hıçkırık, Kalıcı–İnatçı

Hidradenitis Supparitiva–Tedavi Kalça–Kasık Ağrısı

Hirsutizm

Horner Sendromu Hiperkalsemi Hipergammaglobulinemi Hiperglisemi Hiperkalemi

Hiperkinezi Hiperlipidemi

Hipernatremi Hipersomnia Hipertansiyon ve Tedavisi Hipertrigliseridemi Hipoalbuminemi Hipokalsemi

Hipoglisemi Hipokalemi Hipomagnezemi Hiponatremi Hipotansiyon Hipotermi

Hipovolemi, Tanı ve Tedavi, Yetişkin Hipoksemi

İnkontinans, İdrar, Kadınlarda İnkontinans, İdrar, Erkeklerde İnfertilite

İnsomnia, Kronik Mental Retardasyon Barsak Obstrüksiyonu Sarılık

Sarılık Yenidoğan Kavşak Ritmi

Diz Ağrısı

Laktat Dehidrogenaz Yüksekliği

Kurşun Toksisitesi,Tanı ve Tedavi (Erişkin) Bel Ağrısı, Akut

Bel Ağrısı, Kronik

Alt Ekstremite (Bacak) Ülseri Lenfadenopati

Lenfopeni ya da Lenfositopeni Malabsorbsiyon  Sendromu Menopoz, Değerlendirme ve Yönetim Metabolik Asidoz

Metabolik Sendrom, Tedavi Migren Tedavisi

Monositoz

Multifokal Atrial Taşikardi (MAT) Multiple Skleroz

Musküler Atrofi Tırnak Anormallikleri Boyun Ağrısı Boyunda Şişlik Nefrotik Sendrom Nöropatiler, Periferal Nötropeni

Anormal Nevüs Noktüri Nistagmus

Opioid Bağımlılığı Optik Atrofi

Üst Ekstremite Ağrısı Kronik Ağrı

Ağrı, Kronik, Tedavi Solukluk

Palpabl Meme Kitlesi Çarpıntı

Pankreatit, Akut

Pap Normal ve Anormal Olan 25 Yaş Üstü Gebe Olmayan Kadın

Pap Normal ve Anormal Olan 21–24 Yaş Arası Kadınlar

Hormon Yüksekliği, Serum Paratiriod

Parkinson Hastalığı, Tedavi Pediatrik Ekzantemler, Tanısal

Pelvik Ağrı Sendromu (Gebelik ve–veya Postpartum Pelvik Ağrı)

Pelvik Kitle Pelvik Ağrı Periorbital Ödem Farenjit

Fotofobi  Plevral Efüzyon

Zehirlenmeler ve Tedavi Polidipsi

Polifaji Poliüri

Popliteal Kitle Puberte Prekoks

Prematür Ventriküler Kontraksiyonlar Kardiyak Dışı Cerrahi Hastada Preoperatif  Değerlendirme Proteinüri

PSA Yüksekliği Pulmoner Emboli, Tanı Pulmoner Emboli, Tedavi Pupil Anormallikleri Piyüri

Radyoopak Akciğer Lezyonu Döküntü

Raynaud Fenomeni

Rektal Kanama ve Hematokezya Rektal Ağrı

Tekrarlayan Gebelik Kayıpları Kırmızı Göz

Refleksler Hiperaktif Refleks, Hipoaktif Böbrek Taşı

Huzursuz Bacak Sendromu Rinit, Kronik

Akut Salisilat Zehirlenmesi, Tedavi Nöbet, Yeni Başlangıçlı

Omuz Ağrısı, Tanı Omuz Ağrısı, Tedavisi Hasta Sinüs Sendromu

Orak Hücreli Anemi, Akut Değerlendirme ve Yönetim İnme

Suisid Risk Değerlendirmesi Senkop

Uzun Boyluluk Trombositopeni Tiroid Nodülü

Torsade De Pointes (TDP) Polimorfik Ventriküler Taşikardinin (VT) Varyant Formu

Geçici İskemik Atak ve Geçici Nörolojik Hasarlar Tremor

Tüberküloz, Tedavi (Latent) Tip  2 Diyabet, Tedavi Üremi

Üretral Akıntı

Erkeklerde Üriner Hesitansi ve Urgensi Gebelikte Vajinal Kanama

Vajinal Kanama, Anormal

Ventriküler Fibrilasyon, Geniş Kompleks Taşikardi (VT ve NON–VT)

Vitamin D Eksikliği Kilo Kaybı, İstemsiz Bilek Ağrısı

Konular

Abdominal Yapışıklıklar (Adezyonlar) Anormal Uterin Kanama

Anormal Pap Smear ve Servikal Displazi Spontan Abort (Gebelik Kaybı)

Plasenta Dekolmani PSOAS Apsesi Akantozis Nigrikans

Asetaminofen Zehirlenmesi Akalazya

Aşil Tendinopatileri ve Kopma

Ön Çapraz Bağ (ÖÇB) Yaralanması Akne Rozase

Akne Vulgaris Akustik Nöroma Akrosiyanoz

Akrodermatitis Kontinua Akromegali

Akromiyoklaviküler Eklem Artriti Akut Koroner Sendromlar:

NSTE-AKS (Unstable Anjına ve Nstemi) Akut Koroner Sendromlar: STEMI Gebeliğin Akut Yağlı Karaciğeri

Akut Böbrek Hasarı

Akut Tübüler Nekroz (ATN) Addison Hastalığı Adenomyozis

Adenovirüs Enfeksiyonları Adeziv Kapsülit (Donuk Omuz) Uyum Bozukluğu

Uluslararası Evlat Edinme Aguzi

Alkol Kullanımı ve Bağımlılığı Alkol Yoksunluk Sendromu Aldosteronizm, Primer Alopesi

Alport Sendromu Yükseklik Hastalığı Alzheimer Hastalığı Ambliyopi Amebiyazis Amenore  Amiloidoz

Amyotrofik Lateral Skleroz Anabolik Steroid Kötüye Kullanımı

Anaeorobik ve Nekrotizan Enfeksiyonlar Anal Fissür

Anafilaksi Anemi, Aplastik

Anemi, Otoimmün Hemolitik Anemi, Kronik Hastalık Anemi, Demir Eksikliği Anemi, Orak Hücre

Anemi, Sideroblastik Abdominal Aort Anevrizması Anjiodisplazi

Anjiyoödem

Anguler Chelitis (Perleche) Ayak Bileği Kırıkları

Ankilozan Spondilit Anorektal Abse Anorektal Fistül Anoreksiya Nevroza Anosmi

Şarbon

Antifosfolipid Antikor Sendromu Antisosyal Kişilik Bozukluğu Antitrombin Eksikliği

Anksiyete (Yaygın Anksiyete Bozukluğu) Aort Disseksiyonu

Aort Yetersizliği, Erişkin (Aort Yetersizliği) Aort Kapak Darlığı

Akut Apandisit

Seyahat Tıp Danışmanlığına Yaklaşım Araknoid Kist

Arnold–Chiari Malformasyonu Arteryel Emboli ve Tromboz Arterit, Temporal

Artrit, Enfeksiyöz, Granulomatöz Juvenil İdiyopatik Artrit

Artrit, Psöriyatik Artrit, Romatoid Artrit, Septik

Eklem Bacaklı Isırmaları Asbestozis

Asit

Asherman Sendromu Aspergillus

Astım Atelektazi

Atrial Fibrillasyon ve Atrial Flatter Atriyal Septal Defekt

Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu, Yetişkin Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu, Pediatri Atipik Mole (Displastik Nevüs) Sendromu

Otizm Spektrum Bozuklukları Otonom Disrefleksi

Otonomik Disfonksiyon Sendromu (Saf Otonomik Disfonksiyon) Avasküler Nekroz

Kuş Gribi Babesiosis Bel Ağrısı

Asemptomatik  Bakteriüri Balanitis Kserotika Obliterans (Penisin  Liken  Sklerozisi) Balanit, Fimozis ve Parafimozis Akciğer, Orta Kulak ve Paranazal Sinüslerde Barotravma

Barret Özofagus Bartonella İnfeksiyonları Bartter Sendromu

Bazal Hücreli Karsinoma Tahta Kurusu

Davranış Sorunları, Pediatrik Behçet Sendromu

Bell Paralizisi

Biküspit Aortik Kapak Hastalığı Bipolar I Bozukluk

Bipolar II Bozukluk Hayvan ve İnsan Isırıkları Mesane Kanseri

Mesane Yaralanması Blastomikoz

Anormal Uterin Kanama: Postmenapozal ve Menapoza Geçiş

Blefarit

Beden Dismorfik Bozukluğu Primer Malign Kemik Tümörü Kemik ve Spinal Metastaz Borderline Kişilik Bozukluğu Botulizm

Beyin Apseleri

Beyin Yaralanması, Travmatik Beyin Tümörü, Epidermoid Brankial  Yarık  Fistülleri Meme Abseleri

Meme Kanseri

Meme Kanseri ve Hamilelik Emzirme

Makat Doğum Bronşektazi Bronşiolit Bronşit, Akut Bruselloz

Budd–Chiari Sendromu Bulimia Nervosa Zorbalık, Geleneksel Bunion (Hallux Valgus) Yanıklar

Bursit

Bursit, Pes Anserin (Pes Anserin Sendromu) Kalsifilaksi

Kandidiyazis, İnvazif Kandidiyazis, Mukokutanöz Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Karsinoid Sendrom (Nöroendokrin Tümör) Kardiyak Arrest

Kardiyak Tamponad Kardiyomiyopati

Karotis Sinüs Hipersensitivitesi Karotis Darlığı

Karpal Tünel Sendromu (KTS) Katarakt

Çölyak Hastalığı Selülit

Selülit, Orbital Selülit, Periorbital Serebral Palsi

Servikal Hiperekstansiyon Yaralanmaları Serviks Maligniteleri

Servikal Polipler Servikal Spondiloz

Servisit, Ektropion ve Gerçek Erezyon Şankroid

Charcot Eklemi (Nöropatik Artropati) Charcot–Marie–Tooth ve Diğer Kalıtsal Nöropatiler Kemoterapiye Bağlı Nöropatiler

Kemoterapi İlişkili Mukozit Su Çiçeği

Chikungunya Çocuk İstismarı

Klamidya Enfeksiyonu (Cinsel Yolla Bulaşan) Chlamydophila Pnömonisi

Akut Kolanjit

Koledokolitiyazis Kolelitiazis Kolera

Gebelik Kolestazı, İntrahepatik Kronik Öksürük

Kronik Yorgunluk Sendromu Kronik Böbrek Hastalığı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Amfizem Kronik Ağrı Yönetimi: Kanıta Dayalı Yaklaşım Sirozu, Karaciğer

Siroz, Primer Bilyer

Clostridium Difficile Enfeksiyonu Aort Koarktasyonu Koksidiomikoz

Kolik İnfantil İskemik Kolit Kolon Kanseri Kolon Polipleri

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kompleks Rejyonal Ağrı Sendromu

Konküzyon (Hafif Travmatik Beyin Hasarı) Kondiloma Aküminata

Konjenital Adrenal Hiperplazi Erişkin Konjenital Kalp Hastalığı

Konjenital Megakolon (Hirschsprung Hastalığı) Konjunktivit, Akut

Kabızlık Kontrasepsiyon

Kontrast Allerjisi ve Reaksiyonları Kor Pulmonale

Korneal Aşınma ve Ülserasyon Korn ve Kalluslar

Koroner Arter Hastalığı ve Stabil Angina Kostokondrit

Danışmanlık Türleri Kraniofaringioma Chron Hastalığı

Krup (Laringotrakeobronşit) Kryoglobulinemi Kriptokokkoz

Kriptojenik Organize Pnömoni (COP) Kriptorşidizm

Kristal Artropatiler

Kübital Tünel Sendromu ve Diğer Ulnar Nöropatiler Cushing Hastalığı ve Cushing Sendromu

Kutanöz İlaç Reaksiyonları

Kütanöz T–Hücre Lenfoma, Mikozis Fungoides Kesme ve Kendine Zarar Verme

Siber Zorbalık

Sıklık Kusma Sendromu Kist, Sebase

Kistik Fibrozis Kistik Higroma

Sitomegalovirüs (CMV) İnklüzyon Hastalığı De Quervain Tenosinoviti

Derin Ven Tromboflebiti

Gebelikte Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Emboli Dehidratasyon

Gecikmiş Uyku–Uyanma Fazı Bozukluğu (GUFB) Deliryum

Demans

Vasküler Bunama Dang Ateşi

Dental Enfeksiyon Diş Travması

Bağımlı Kişilik Bozukluğu Depresyon

Depresyon, Ergen Depresyon, Geriatrik Depresyon, Postpartum Tedaviye Dirençli Depresyon Dermatitis Herpetiformis Gingivitis

Dermatit, Atopik Dermatit, Kontakt Dermatiti, Diaper Dermatit, Eksfoliyatif Dermatit, Seboreik Dermatiti, Staz Diyabetes İnsipitus Diyabetes Mellitus, Tip 1 Diyabetes Mellitus, Tip 2 Diyabetik Ketoasidoz

Greft–Versus–Host Hastalığı Diyabetik Polinöropati Diyare, Akut

Diyare, Kronik

Diffüz İdyopatik Skeletal Hiperostoz (DISH) Diffüz İntertisyel Akciğer Hastalığı

Dijital Toksisitesi Difteri

Diseksiyon, Karotis ve Vertebral Arter Damar İçi Yaygın Pıhtılaşma

Dissemine Süperfisiyal Aktinik Porokeratoz Disosiyatif Bozukluklar

Divertiküler Hastalık Aile  İçi  Şiddet Down Sendromu

Reçeteli İlaçların Kötüye Kullanımı Duktal Karsinoma İn Situ (DCIS) Dumping Sendromu

Dupuytren Kontraktürü Dishidrozis

Dismenore Disparoni

Dispepsi, Fonksiyonel Disfaji

Ebola Virüs Hastalığı Ektopik Gebelik Ejakülasyon Bozuklukları Dirsek Artriti

Yaşlı İstismarı

Boş Sella Sendromu Ensefalit, Viral Enkoprezis

Enfektif Endokardit

Endometrium Kanseri ve Uterin Sarkom Endometriozis

Endometrit ve Diğer Postpartum Enfeksiyonlar Enürezis

Eozinofili–Miyalji Sendromu Eozinofilik Özefajit Eozinofilik Pnömoniler Epikondilit

Epididimit Episklerit

Epistaksis

Erektil Disfonksiyon Erizipel

Eritem Anüler Santrifüj Eritema İnduratum Bazin Eritema Multiforme Eritema Nodosum Eritrazma

Eritroblastozis Fetalis Eritromelalji Özofagus Varisleri

Esansiyel Tremor Sendromu Öztaki Tüp Disfonksiyonu Fabry Hastalığı

Yapay Bozukluk / Münchausen Sendromu Faktör 5 Leiden Mutasyonu

Gelişme Geriliği Fekal İmpaksiyon Kadın Sporcu Triadı

Nedeni Bilinmeyen Ateş (NBA) Memenin Fibrokistik Değişikliği Fibromiyalji

Gevşek (Floppy) İris Sendromu Folikülit

Besin Alerjisi

Besin Zehirlenmeleri, Bakteriyel Koruyucu Bakım, Pediyatrik Fournier  Gangreni Fox–Fordyce Hastalığı

Donma (Frostbite, Soğuk Isırması) Fuchs Distrofisi

Fonksiyonel Gastrointestinal Bozukluk, Pediatrik Fronkülozis

Galaktore

Kumar Oynama Bozukluğu (Patolojik Kumar Oynama) Ganglion Kisti

Gastrik Kanser Gastrik Polipler Gastritler Gastroenterit

Gastroözofageal Reflü Hastalığı Genetik Tarama ve Danışmanlık Genito–Pelvik Ağrı/Penetrasyon Bozukluğu (Vajinismus)

Genu Valgum

Gestasyonel Diyabetes Mellıtus Giyardiyazis

Gilbert Hastalığı

Glokom, Primer Açı Kapanması Glokom, Primer Açık Açılı Glomerülonefritler, Akut Glomerülonefrit, Postinfeksiyöz Glossitler

Glukoz İntoleransı Guatr

Gonokok Enfeksiyonları Gut

Granuloma Annulare Granuloma Fasiyale Granuloma İnguinale Piyojenik, Granulom Graves Hastalığı

Büyüme Hormonu Eksikliği

Guillain–Barré Sendromu Jinekomasti

Saç Turnike Sendromu Hamartoma

Çekiç Parmak

El Ağız ve Ayak Hastalığı Baş Boyun Kanserleri Baş Ağrısı, Küme

Baş Ağrısı, Migren Baş Ağrısı, Gerilim İşitme Kaybı

Akut Dekompanse Kalp Yetmezliği Kronik Kalp Yetmezliği

Sıcak Tükenmesi ve Sıcak (Güneş) Çarpması Helmint ve Parazitik İnfeksiyon

Hematüri Hemokromotozis Hemofili Hemoroid

Henoch–Schölein Purpura

Heparine Bağlı Trombositopeni Sendromu Hepatik Ensefalopati

Hepatit A Hepatit B Hepatit C

Otoimmün Hepatit

Hepatoma (Hepatosellüler Karsinom) Hepatorenal Sendrom

Fıtık Herpanjina

Herpes Göz Enfeksiyonları Herpes Simpleks

Herpes Zoster (Zona) Herpes, Genital Herpetik Dolama Hıçkırık

Hidradenitis Süpürativa Hidrokistoma

Kalça Dislokasyonu, Travmatik Kalça Kırığı

Hirsutizm Histoplazmozis

Histriyonik Kişilik Bozukluğu HIV–AIDS

Hodgkin Lenfoma Evsizlik

Hordeolum (Arpacık) Horner Sendromu İnsan Ticareti Huntington Hastalığı Hidrosel

Hidrosefali, Normal Basınç Hidronefroz

Malignite İlişkili Hiperkalsemi

Hiperkolesterolemi Hiperemezis Gravidarum Hipereosinofilik Sendrom Hiperkalemi Hipernatremi Hiperparatiroidizm Hiperprolaktinemi

Hipersensitivite Pnomonisi Hipersplenizm Hipertansiyon, Esansiyel

Hipertansiyon, İkincil ve Dirençli Hipertansif Aciller

Hipertiroidizm Hipertrigliseridemi Hipertrofik Kardiyomiyopati Hifema

Hipokondriyazis Hipoglisemi, Diyabetik

Hipoglisemi, Diyabetik Olmayan Hipokalemi

Hipokalemik Periyodik Paralizi Hiponatremi Hipoparatiroidizm Hipopituitarizm

Hipotansiyon, Ortostatik Hipotermi

Hipotiroidizm, Yetişkin Kimlik  Reaksiyonu IgA Nefropatisi

İmmün Trombositopeni (İTP) İmmün Yetmezlik Hastalıkları İmpetigo

İdrar Kaçırma, Dışkı

İdrar Kaçırma, Üriner Yetişkin Kadın İdrar Kaçırma, Üriner Yetişkin Erkek Enfeksiyöz Mononükleoz, Epstein–Barr Virüs Enfeksiyonları

Kısırlık Grip

Tırnak Batması Yaralanma ve Şiddet Uykusuzluk Hastalığı İnsülinoma

Zihinsel Engellilik (Entelektüel Gelişimsel Bozukluk) İnterstisyel Sistit

İnterstisyel Nefrit İntestinal Obstrüksiyonlar İntestinal Parazitler İnvajinasyon

İrritabl Bağırsak Sendromu Jet–Lag

Kallman Sendromu Kaposi Sarkomu Kartagener Sendromu Kawasaki Sendromu Keloidler Keratoakantom

Pitted Keratoliz Keratoz, Pilaris Keratoz, Aktinik Keratoz, Seboreik Klinefelter Sendromu Diz Ağrısı

Labirentit

Gözyaşı Bozuklukları (Kuru Göz Sendromu) Laktoz İntoleransı

Larinks Kanseri Larenjit

Laksatif Kötüye Kullanımı Kurşun Zehirlenmesi Legg–Calvé–Perthes Hastalığı Lejyoner Hastalığı Leishmaniasis

Lentigo ve Çiller (Efelidler) Lepra

Leriche Sendromu Lezbiyen Sağlığı

Lösemi, Erişkin Akut Lenfoblastik (ALL) Lösemi, Akut Miyeloid

Lösemi, Kronik Lenfositik Lösemi, Kronik Miyeloid Lökoplaki, Oral

Liken, Planus Liken, Sklerozus

Liken, Simpleks Kronikus

Lıddle Sendromu (Pseudoaldosteronısm) Lineer İmmünoglobülin–A Dermatozu Lipoma

Listeriyoz

Lomber Ağrı / Hematüri Sendromu Uzun QT Aralığı

Akciğer Apsesi

Akciğer, Primer Maligniteler Lupus Eritematozus, Diskoid

Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) Lupus Nefriti

Lyme Hastalığı Lenfanjit Lenfödem

Lenfositik (Otoimmun) Hipofizit Lenfogranuloma Venereum Lenfoma, Burkitt

Maküler Dejenerasyon, Yaşa Bağlı Malarya

Marfan Sendromu

Esrar (Kannabis) Kullanım Bozukluğu Mastalji

Mastit Mastositoz Mastoidit Kızamık

Alman Kızamığı (Kızamıkçık) Medial Tibial Stres Sendromu (MTSS)/SHİN  Splint Melanom

Meniere Hastalığı Bakteryel Menenjit Viral Menenjit Meningokok Hastalığı Meningomiyelosel Menisküs Yaralanması Menopoz

Menoraji (Aşırı Adet Kanaması) Merkel Hücreli Karsinoma Mezenterik Adenit Mezetelyoma

Metabolik Sendrom Metatarsalji Metatarsus Adduktus

Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus (MRSA) Cilt Enfeksiyonları

Mikroskopik  Kolit Hafif Bilişsel Bozukluk Miliarya Rubra

Süt Alkali Sendromu Mitral Darlığı

Mitral Yetmezlik

Mitral Kapak Prolapsusu Molluskum Kontagiozum Morfea

Morton Nöroma Hareket Hastalığı

Çoklu İlaca Dirençli Tüberküloz

Multipl Endokrin Neoplazi (MEN) Sendromları Multipl Miyelom

Multiple Sklerozis Kabakulak

Kas Distrofisi Miyastenia Gravis

Myelodisplastik Sendromlar Myeloproliferatif Neoplazmlar Miyokardit

Narsistik Kişilik Bozukluğu Narkolepsi

Nazal Polipler Nekrobiyozis Lipoidika Nefrokalsinozis

Ürat Nefropatisi Nefrotik Sendrom Nesidioblastosis Nöroblastoma Nörofibromatozis Tip 1

Nörofibromatozis Tip 2 Nöroleptik Malign Sendrom Nöropatik Ağrı

Nöropati, Otonom Nöropati, Periferik Nöroretinit Nörosifiliz Nötropeni, Sıklık Nevus, Halo Nikotin Bağımlılığı Nokardiyoz

Non–Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAFLD) Ölümcül Olmayan Boğulmalar

Multipl Lentijinli Noonan Sendromu (Leopard Sendromu)

Nozokomiyal Enfeksiyonlar Obezite

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Oküler Kimyasal Yanıklar Onikogrifoz

Onikomikoz Optik Atrofi Optik Nörit

Oral Allerji Sendromu

Oral Kavitenin Neoplazmları Oral Rehidratasyon

Orbital Kompartman Sendromu (OKS)

Orkialji

Osgood–Schlatter Hastalığı (Tibial Apofizit) Osteıtıs Deformans (Paget Kemik Hastalığı) Osteoartrit

Osteokondritis Dissekans Osteomalasi ve Raşitizm Osteomyelit

Osteonekroz

Osteoporoz ve Osteopeni Otits Eksterna

Otitis Media

Efüzyonlu Otitis Media Otosklerozis (Otospongiyozis) Over Kanseri

Over Kistleri, Rüptürü

Overyan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) Over Torsiyonu

Overin Benign Tümörleri Meme Paget Hastalığı Palyatif Bakım Palmoplantar Psöriyaz Pancoast Tümörü Pankreas Kanseri

Akut Pankreatit Pankreatit, Kronik Panik Bozukluk

Paranoid Kişilik Bozukluğu Parapsoriyazis, Büyük Plaklı Parapsoriyazis, Küçük Plaklı Parkinson Hastalığı

Paronişi

Akut ve Kronik Parotit Parvovirus B19 Enfeksiyonu Patellofemoral Ağrı Sendromu Patent Duktus Arteriozus

Streptokokal Enfeksiyonlarla İlişkili Pediatrik Otoimmün Nöropsikiyatrik Bozukluklar (PANDAS)

Pedikülozis (Bitlenme)

Pelvik Kuşak Ağrısı (Gebelik İlişkili) Pelvik İnflamatuar Hastalıkları Pemfigoid Gestasyonis

Büllöz Pemfigoid Sikatrisyel Pemfigoid Pemfigus Vulgaris Peptik Ülser Hastalığı

Perfore Timpanik Membran Perikardit

Periyodik Ekstremite Hareket Bozukluğu Perioral Dermatit

Periferik Arter Hastalığı Peritonit, Akut

Kişilik Bozuklukları Boğmaca

Peutz–Jeghers Sendromu Peyroni Hastalığı

Farenjit Feokromasitoma Fobiler Fotodermatit Pick Hastalığı Pilomatrikoma Pilonidal Sinüs

Kıl Kurdu

Hipofiz Adenomları Pitriasis, Alba Pityriyazis Rozea Pityriasis Rubra Pilaris Plasenta Previa

Veba

Plantar, Fasiit Plevral Effüzyon

Pnömatozis, İntestinalis Pnömoni, Aspirasyon Pnömoni, Bakteriyel Pnömoni, Mycoplazma PnömoNi, Jiroveci Pnömonisi Pnömoni, Viral

Poliomiyelit Poliarteritis Nodoza

Polikistik Böbrek Hastalığı Polikistik Over Sendromu (PCOS) Polisitemi Vera

Polimiyalji, Romatizmal Polimiyozit/Dermatomiyozit Popliteal (BAKER) Kist Porfiri

Porfiriya Cutanea Tarda Portal Hipertansiyon

Post Konküzyon Sendromu (PKS)– (Hafif Travmatik Beyin Yaralanması) Postpartum Ateş

Postural (Ortostatik) Taşikardi Sendromu (POTS) Postural Taşikardi Sendromu

Prader Willi Sendromu Preauriküler Apse

Preeklampsi ve Eklampsi (Gebelik Toksemisi) Premenstrüel Sendrom (PMS) ve Premenstrüel Disfori Bozukluğu (PMDD)

Doğum Öncesi Bakım ve Testler Nonkardiyak Cerrahi Hastanın Preoperatif Değerlendirilmesi Presbiakuzi

Basınç Ülseri Erken Doğum Priapizm

Primer Siliyer Diskinezi Primer Lateral Skleroz Primer Ovarian Yetmezlik Proktit

Prostat Kanseri

Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) Prostatit

Protein C Eksikliği Protein S Eksikliği

Protein–Enerji Malnütrisyonu Proteinüri

Protrombin 20210 (Mutasyon) Pruritus Ani

Vulva Kaşıntısı Psödobulbar Affekt Psödofolikülitis Barba

Psödogut (Kalsium Pirofosfat Dihidrat) Psödohipoparatiroidizm

Psödotümör Serebri Psittakoz

Psoriasis Psikoz

Pulmoner, Alveolar Proteinozis Pulmoner, Arteriyel Hipertansiyon Pulmoner Ödem

PuLmoner, Emboli Pulmoner, Fibroz Pulmoner, Kapak Darlığı Piyelonefritis

Pilor Stenozu Q Ateşi Kuduz

Radyasyon Enteriti Radyasyon Hastalığı Tecavüz Travma Sendromu Rathke Kleft Kistleri Raynaud Fenomeni

Reaktif Artrit (Reıter Sendromu) Rektum Kanseri

Rektal Prolapsus Kırma Kusurları

Renal Hücreli Karsinom Böbrek Yetmezliği Renal Tübüler Asidoz

Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ASSS) Yenidoğanın Respiratuvar Distres Sendromu Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) Enfeksiyonu Huzursuz Bacak Sendromu

Restriktif Kardiyomiyopati Retina Dekolmanı Retinitis Pigmentosa Prematüre Retinopatisi Diyabetik Retinopati Retinoskizis Retroperitoneal Abse Reye Sendromu

RH Uygunsuzluğu Rabdomiyoliz Rabdomyosarkom Akut Romatizmal Ateş Rinit, Allerjik

Rinit, Soğuk Hava–Kaynaklı Rinit, Nonalerjik

Kayalık Dağlar Benekli Ateşi Roseola

Rotator Manşet Sıkışması Sendromu (İmpingement Sendromu)

Bağırsak Parazitleri, Yuvarlak Solucanlar Nematodlar (Yuvarlak Solucanlar) Barsak Rüptürü

Salisilat Zehirlenmesi

Tükürük Bezi Taşları–Sialadentit Tükrük Bezi Tümörleri Salmonella Enfeksiyonu Sandifer Sendromu

Sarkoidozis Skabies Kızıl

Şistosomiyazis Şizofreni

Sciwora Sendromu (Radyolojik Anormalliği Olmayan Spinal Kord Yaralanması)

Sklerit

Skleroderma

Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu Nöbet Bozukluğu, Absans Epilepsi Parsiyel Nöbet Bozuklukları

Nöbet Bozuklukları Nöbetler, Febril Sepsis

Serotonin Sendromu Serum Hastalığı Sesamoidit

Sever Sendromu (Kalkaneal Apofizit) Kadınlarda Cinsel İşlev Bozukluğu Paylaşılmış Sanrısal Bozukluk Sheehan Sendromu

Omuz Ağrısı Silikozis Sinüzit

Sjögren Sendromu Obstruktif Uyku Apne

Uyku Bozukluğu, Vardiyalı Çalışma Koku ve Tat Bozuklukları

Somatik Semptom (Somatizasyon) Bozukluğu Spider Anjioma (Nevus Araneus)

Spinal Stenoz Sporotrikoz

Ayak Bileği Burkulması Burkulmalar ve Gerilmeler

Skuamöz Hücreli Karsinom, Kutanöz Stafilokokkal Toksik Şok Sendromu Status Epileptikus

Nonalkolik Steatohepatit (NASH) Steven–Johnson Sendromu Stokes–Adams Atakları

Stomatit Stres Kırığı Stria Distanse

İnme Rehabilitasyonu İnme, Akut

Subklavyen Çalma Sendromu Subkonjonktival Hemoraji Subfrenik Abse

Madde Kullanım Bozuklukları Ani Bebek Ölümü Sendromu Suisidal Girişim

Yüzeyel Tromboflebit

Vena Kava Süperior Sendromu Cerrahi Komplikasyonlar

Sweet Sendromu (Akut Febril Nötrofilik Dermatoz) Senkop

Senkop, Refleks (Vazovagal Senkop) Uygunsuz Antidiüretik Hormon Salgılanması Sendromu (UADHS)

Pigmente Villonodüler Sinovit Sifiliz

Yassı Kurt Ennfestasyonları Tardif Diskinezi

Tarsal Tünel Sendromu Diş Çıkarma

Telogen Efluvium

Temporomandibüler Eklem Bozuklukları (TMD) Tendinopati

Testiküler Maligniteler Testis Torsiyonu

Testosteron Eksikliği Fallot Tetralojisi Talasemi

Torasik Outlet Sendromu

Thromboanjitis Obliterans (Burger Hastalığı) Trombofili ve Hiperkoagülasyon Durumları Trombotik Trombositopenik Purpura

Timus Kanseri Tiroglosal Kanal Kisti Tiroid Malign Neoplazisi Tiroidit

Tibia Plafond Kırıkları

Tinea (Kapitis, Corporis, Cruris) Tinea Pedis

Tinea Versikolor Tinnitus

Tütün Kullanımı ve Sigara Bırakma Torch Enfeksiyonları

Tourette  Sendromu Toksik Epidermal Nekroliz Toksoplasmoz

Bakteriyel Trakeit

Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonu Transgender Sağlığı

Geçici İskemik Atak (GİA) Geçici Stres Kardiyomiyopatisi Travmatik Beyin Yaralanması (TBY)–Uzun Süreli Bakım Seyahat Diyaresi

Trişinellozis Trikoepiteliyom Trikomoniyaz Trikotilomani Trigeminal Nevralji

Tetik Parmak (Dijital Stenozan Tenosinovit) Trokanterik Bursit (Büyük Trokanterik

Ağrı Sendromu) Tropikal Sprue Tüberküloz Tüberküloz, SSS Tüberküloz, Latent Tüberküloz, Milier

Tüberoz Skleroz Kompleksi Tularemi

Turner Sendromu Tifo Ateşi

Tifüs Ateşi Ülser, Aftöz Kolit, Ülseratif

Unilateral Felçli Hemidiyafram (UPD) Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu (ÜSYE) Üretrit

Kadınlarda İdrar Yolu Enfeksiyonu (İYE) Erkeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu Ürolityazis

Ürtiker

Uterin ve Pelvik Organ Prolapsusu Miyoma Uteri

Uterin Sineşi Üveitler

Vajinal Adenozis

Gebelik Sırasında Vajinal Kanama Vajinal Malignite

Vajinit ve Vajinozis Variköz Venler Vaskülit

Venöz Yetersizlik Ülserleri Ventriküler Septal Defekt Vertigo

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) Vincent Stomatitisi

Vitamin B12 Eksikliği Vitamin D Eksikliği Vitamin Eksikliği Vitiligo

Vokal Kord Disfonksiyonu Volkman İskemik Kontraktürü Von Hippel–Lindau Sendromu (Polianjitisli Granulomatozis) Von Wıllebrand Hastalığı Vulvar Malignite

Vulvodini

Vulvovajinit, Östrojen Eksikliği Vulvovajinit, Prepuberte Siğiller

Wegener Granülomatozu (Polianjitisli Granulomatozis) Williams–Beuren Sendromu Wilms Tümörü

Wilson Hastalığı Wiskott–Aldrich Sendromu Zikavirüs Hastalığı

Çinko Eksikliği Zollinger–Ellison Sendromu

 • MED000000

 • 10.37609/akya.3146

 • 2024

 • 1

 • 2278

 • Ciltli

 • Türkçe

 • 9786253999551

0

[Ortalama Puan]

[Yalnızca kayıtlı kullanıcılar değerlendirme yazabilir.]